Naamsoorsprong van de familienaam "Wesselo"
home
De grondlegger van deze genealogie de heer W.L. Wesselo heeft in juli 1951 zijn familie onderzoek vastgelegd in een boekwerkje, uitgegeven in 1952, genaamd " Het geslacht Wesselo ". In juli 1956 schrijft hij in een brief met "Enige aantekeningen bij het Geslacht Wesselo (Utrecht) van de samensteller" over de naamsoorsprong;
- De verbastering van de naam WESSELO in WESSELS alsmede de spelling met één O of twee OO's komt in het tegenwoordig geslacht zoveel voor, dat het mij niet verwonderde deze fouten in de Registers van de Burgelijke Stand en ook daarvoor in Doop-, Trouw- en Dood-boeken aan te treffen. De naam WESSELS in uitgesproken familieverband heb ik enige malen in officiële documenten aangetroffen; met vrij grote zekerheid is aan te nemen, dat onder de thans voortlevende families WESSELS meerdere takken tot het geslacht WESSELO zouden zijn terug te voeren. Minder bekend is de naam VESSELO, een enkele maal vervormd tot VESLO. Zover ik heb kunnen terugzoeken, heette onze oudst bekende voorvader JOHANNES VESSELO maar bij het dopen van twee zijner kinderen werd de naam als WESSELO in het doopregister ingeschreven. Aangezien van 1737 tot 1760 in de Rooms Katholieke doopboeken de naam in zeven gevallen als VESSELO voorkomt (in Latijnse tekst) meen ik te mogen aannemen, dat dit onze oorspronkelijke familienaam geweest is.

De naam VESSELO komt o.m. in Utrecht nog voor. Typerend is ook, dat de naam VESSELO in vastgesteld familieverband in enige generaties is blijven voortleven. Bij het huwelijk van JOHANNES WESSELO met JOHANNA WILHELIMINA BOEZEL op 14 October 1835 trad als getuige op een broer van de bruidegom, die zich noemde en tekende met: JACOBUS JOHANNES VESSELO. In het huwelijksregister is onder de acte de volgende aantekening gemaakt: ' - en verklaarde ons de Bruidegom benevens de onder genoemde getuigen wel te weten, dat de namen van WESSELO en VESSELO alsmede die van Van HASSEL en Van HASSELT in de bijlagen voorkomende, op dezelfde personen betrekking hebben'. De herkomst van de naam ligt in het duister. De uitgang 'LO' of 'LOO' is van Saskische oorsprong en betekent bosch of eikenhout; het achtervoegsel komt in verscheidene plaatsnamen in Nederland voor (Hengelo, Almelo, 't Loo ect.) De betekenis van de voorvoeging 'VESSE' heb ik niet kunnen ontdekken en bekende genealogen konden mij geen verklaring geven.

Volledigheidshalve dien ik melding te maken van een legende, dat de oorsprong van het geslacht Wesselo in Rusland zou liggen. Uit de klankverwantschap met de naam en in aardrijkskundig verband zou voor de bewering wel een aanwijzing zijn aan te voeren. Het woord 'wesselo' komt nl. in de Slavische talen voor met de betekenins van 'vrolijk'. In een uitgebreide Duitse atlas (Andreas Allbemeiner Handatlas uitgave 1914) vond ik een plaats WESSELO-WOSNESSENSK in de Bocht van Tangarog bij Rostov aan het meer van Asof in Zuid Rusland - kaart 144/145 G8. Enige der oudst bekende Wesselo's waren in militaire dienst en men zou van de veronderstelling kunnen uitgaan, dat een onzer voorvaderen in vreemde krijgdienst heeft plaatsgenomen en zodanig naar Nederland is afgezakt. Bij al deze theorieŽn wordt vastgehouden aan de naam WESSELO waarmede echter de oorspronkelijke naam VESSELO niet verklaard is. Ook de gedachte, dat Wesselo een verbastering zou zijn van WESTERLO (overigens een plausible verklaring: bos in het westen) dient m.i. om dezelfde redenen te worden losgelaten.

In het register van overledenen Buurkerkhof staat:

- 5 December 1771 - Johannes Wesselo, soldaat uit Zilversteegje, laat na 2 mondige en één onmondig kind - Trouwboek Ger. Kerk Amersfoort: 1778 den 3 Juli Jan Wesseloo Weduwnaar van Johanna Heister, soldaat in het Eerste Bataljon van den Lt. Generaal Leusden en Jacoba Kraamwinkel, weduwe van Nicolaas Luit Betoon op Utrecht gegeven den 19 Juli 1778. Men zou dan verder moeten aannemen, dat de soldaat in kwestie de naam van zijn geboorteplaats of stad van herkomst als familienaam heeft aangenomen. Maar volgens deze redenering zouden de Wesselo's even goed uit Duitsland kunnen afstammen. In bovengenoemde atlas vond ik n.l. ook een plaatsje WESSELOH liggende bij Soltau in de driehoek - Bremen - Luneburg - Hamburg - Kaart 61/62 G2.

Wassenaar, Juli 1956
w.g. W.L. Wesselo

- einde citaat uit de brief van juli 1956 -

Naast bovenstaande mogelijkheden over de herkomst van de familienaam door de heer Wesselo is er een familielegende die beweerde over de familienaam Wesselo dat hij van de Fransenaam Vaisseau (Frans voor schip) kwam en de Wesselo's dus Hugenoten waren. Deze legende werd ontzenuwd toen de vroegste Wesselo's Rooms Katholiek bleken te zijn! Een sluitende uitleg is dan ook nog niet gevonden.
Met het bevolkingsonderzoek van 1947 zijn de volgende aantallen naamdragers geteld in Nederland;

Wesselo: 121x, Wesseloo: 33x, Wisselo: 88x, Wisseloo: 12x en Vesselo: 0x. (Bron: Meertens Instituut)

Hieruit kan men concluderen dat de naam 'Vesselo' totaal uit Nederland is verdwenen.