Onstaan en omschrijving van het familiewapen "Wesselo"
home
De heer W.L. Wesselo schrijft in de eerder genoemde brief van juli 1956 met "Enige aantekeningen bij het Geslacht Wesselo (Utrecht) van de samensteller" over het familiewapen:
Voor zover mijn onderzoek heeft uitgestrekt, werden in de archivalia geen documenten aangetroffen, waaruit het bestaan van een huismerk of van een wapen blijkt. In tegenstelling met de heersende opvatting, dat het voeren van een wapen alleen door een privilegie kan worden verkregen, wil ik er op wijzen dat iedereen in Nederland een wapen kan aannemen. Op deze wijze zijn de meeste Nederlandse familiewapens in de 17e eeuw, de z.g. patriciaatswapens onstaan. Onze voorvaders namen op een goede dag een wapen aan, ontleend aan hun naam, de naam van hun huis of waaraan dan ook. Wanneer wij thans een wapen aannemen, doen wij hetzelfde als zij deden. Ik vermag niet in te zien waarom wij het niet zouden doen. Het oude gebruik en de waardering van het wapen als zichtbaar familieteken, kenmerkt de eenheid van het geslacht. De waardering van het wapen stijgt naar gelang men op de ouderdom kan wijzen; het derhalve alleen een zaak, dat iemand het iniatief neemt. Uit deze overweging en met de blik gericht op de toekomst, heb ik de vrijheid genomen een wapen voor de familie Wesselo samen te stellen. Zonder in veel fantasie te vervallen, heb ik getracht in dit wapen ten dele de naam en het beroep van de vorige generatie vast te leggen.
foto Wesselo De heraldische omschrijving luidt alsvolgt:

Gedeeld I:
- in het zilver drie groene bomen op los terras (2 en 1)

Gedeeld II:
- op het blauw drie gouden ringen (2 en 1)

Helmteken:
- een groene boom uitkomend

Dekkleden:
- zilver en groen

Verklaring:

- de bomen wijzen op de uitgang "LO" hetgeen zoals eerder is opgemerkt "bosch" betekent

- de ringen herinneren aan het goud- en zilversmidsberoep dat door de drie zoons van Johannes Wesselo, Jan Jerphaas (1838-1913), Hendrik (1840-1905) en Johannes Jakobus (1847-1929), in den aanvang werd uitgeoefend. De kleuren zijn willekeurig gekozen.

Aan het Nederlandsch Bureau voor wapen-registratie zal ik een verzoek richten dit wapen in Nederlandsch Wapenboek te doen inschrijven.

Wassenaar, Juli 1956
w.g. W.L. Wesselo

- einde citaat uit de brief van juli 1956 - (layout is aangepast)
foto Wesselo"Verjaardags-cadeau"

De oudere broer van Willem Lodewijk, Abraham Bernardus (1864-1961) ook actief bij het familie onderzoek en ook zeer trots op het familie-wapen. Het was Abraham Bernardus die zijn zoon Derk Jan (1916-1999) voor zijn 40e verjaardag in 1956 een kopie gaf van het wapen met de omschrijving en registratie bevestiging van de Nederlandsche Genelogische Vereniging (NGV) afd. Delfland. Bij deze vereniging waren zij beide lid. Vader en zoon waren zeer werkzaam in het familie onderzoek, zo waren zij onder andere betrokken bij het familieonderzoek van de familie van Grasstek, zie aldaar onder "Het onderzoek van de Genealogie van Grasstek".